კომპლექსური

სრულდება დამკვეთთან შეთანხმებით. თუ მომხმარებელს, გენერალურ დალაგებასთნ ერთად, დამატებით სურს არასტანდარტული მომსახურების  მიღებაც, მაგალითად: წიგნების/თროების წმენდა, კარადების და ჩულანის/საკუჭნაოს დალაგება, ჭურჭლის რეცხვა და ა.შ) ფასი განისაზღვრება შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობიდან გამომდინარე

ka_GE